[martfury_single_image image=”1946″ image_size=”full”][martfury_empty_space height=”105″]

Welcome to Van Điện Từ

[martfury_empty_space height=”90″]

Chúng tôi kết nối hàng triệu người mua và người bán trên toàn thế giới, trao quyền cho mọi người và tạo ra cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người.

[martfury_empty_space height=”50″]
Trong các thị trường của chúng tôi, hàng triệu người trên khắp thế giới kết nối, cả trực tuyến và ngoại tuyến, để thực hiện, bán và mua hàng hóa độc đáo. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các Dịch vụ người bán và các công cụ giúp các doanh nhân sáng tạo bắt đầu, quản lý và mở rộng quy mô doanh nghiệp của họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là tái tạo thương mại theo những cách xây dựng một thế giới hoàn thiện hơn và lâu dài hơn, và chúng tôi cam kết sử dụng sức mạnh của doanh nghiệp để tăng cường cộng đồng và trao quyền cho mọi người.
[martfury_empty_space height=”118″]
[martfury_empty_space height=”100″]
[martfury_counter icon_type=”linearicons” value=”45″ unit_after=”M” title=”Products for sale” icon_linearicons=”icon-cube”][martfury_empty_space height=”105″]
[martfury_counter icon_type=”linearicons” value=”1.8″ unit_after=”M” title=”Sellers Active on Martfury” icon_linearicons=”icon-store”][martfury_empty_space height=”105″]
[martfury_counter icon_type=”linearicons” value=”30.6″ unit_after=”M” title=”Buyers Activie on Martfury” icon_linearicons=”icon-bag2″][martfury_empty_space height=”105″]
[martfury_counter icon_type=”linearicons” value=”2.64″ unit_before=”$” unit_after=”M” title=”Annual gross merchandise sales” icon_linearicons=”icon-cash-dollar”][martfury_empty_space height=”105″]
[martfury_empty_space height=”120″]

Lịch sử phát triển của Van Điện Từ

[martfury_empty_space height=”100″][martfury_journey journey=”%5B%7B%22year%22%3A%222004%22%2C%22image%22%3A%22368%22%2C%22image_size%22%3A%22100×100%22%2C%22title%22%3A%22January%202004%22%2C%22desc%22%3A%22Gets%20launched%20as%20online%20martketplace%20merchant%20by%20Martin%20Garrix%20in%20United%20States.%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222006%22%2C%22image%22%3A%22350%22%2C%22image_size%22%3A%22100×100%22%2C%22title%22%3A%22May%202006%22%2C%22desc%22%3A%22Attracts%20first%20investor%2C%20Herba%20Beauty%20Care%2C%20and%20receives%20%2410%20million%20investment%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222008%22%2C%22image%22%3A%22349%22%2C%22image_size%22%3A%22100×100%22%2C%22title%22%3A%22December%202008%22%2C%22desc%22%3A%22Gets%20%2445%20million%20more%20as%20Bison%20Coporation%20Partners%20jumps%20on%20the%20investment%20bandwagon%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222012%22%2C%22image%22%3A%22348%22%2C%22image_size%22%3A%22100×100%22%2C%22title%22%3A%22February%202012%22%2C%22desc%22%3A%22Gets%20launched%20as%20online%20martketplace%20merchant%20by%20Martin%20Garrix%20in%20United%20States.%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222015%22%2C%22image%22%3A%22347%22%2C%22image_size%22%3A%22100×100%22%2C%22title%22%3A%22September%202015%22%2C%22desc%22%3A%22Gets%20launched%20as%20online%20martketplace%20merchant%20by%20Martin%20Garrix%20in%20United%20States.%22%2C%22reverse%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22year%22%3A%222017%22%2C%22image%22%3A%22346%22%2C%22image_size%22%3A%22100×100%22%2C%22title%22%3A%22July%202017%22%2C%22desc%22%3A%22Gets%20launched%20as%20online%20martketplace%20merchant%20by%20Martin%20Garrix%20in%20United%20States.%22%2C%22reverse%22%3A%221%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”150″]
[martfury_empty_space height=”120″]

Meet Our Leaders

[martfury_empty_space height=”100″]
[martfury_member image=”344″ name=”Robert Downey Jr” job=”CEO Founder” socials=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ATwitter%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AFacebook%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ALinkend%7C%7C%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″]
[martfury_member image=”345″ name=”Robert Downey Jr” job=”CEO Founder” socials=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ATwitter%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AFacebook%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ALinkend%7C%7C%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″]
[martfury_member image=”346″ name=”Robert Downey Jr” job=”CEO Founder” socials=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ATwitter%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AFacebook%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ALinkend%7C%7C%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″]
[martfury_member image=”347″ name=”Robert Downey Jr” job=”CEO Founder” socials=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ATwitter%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AFacebook%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ALinkend%7C%7C%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″]
[martfury_member image=”348″ name=”Robert Downey Jr” job=”CEO Founder” socials=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ATwitter%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AFacebook%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ALinkend%7C%7C%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″]
[martfury_member image=”349″ name=”Robert Downey Jr” job=”CEO Founder” socials=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ATwitter%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AFacebook%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ALinkend%7C%7C%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″]
[martfury_member image=”350″ name=”Robert Downey Jr” job=”CEO Founder” socials=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ATwitter%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AFacebook%7C%7C%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3ALinkend%7C%7C%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″]
[martfury_empty_space height=”115″]
[martfury_empty_space height=”120″]

Awards & Recognition

[martfury_empty_space height=”55″]
Lãnh đạo ngành và những người có ảnh hưởng công nhận Overstock là một trong những công ty bán lẻ đáng tin cậy nhất ở Hoa Kỳ, xếp hạng cao cho cả sự hài lòng của khách hàng và nhân viên.
[martfury_empty_space height=”80″]
[martfury_partner images=”362,363,364,365,366″ image_size=”full” custom_links=”#,#,#,#,#”][martfury_empty_space height=”114″]